ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

31. Τι ισχύει για το Βοήθημα Κηδείας;

Ο Οργανισμός χορηγεί βοήθημα κηδείας ύψους 1.500 ευρώ για τα άμεσα μέλη και 1.100 ευρώ για τα έμμεσα μέλη. Δικαιούχος είναι αυτός στον οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Πρωτότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου του βοηθήματος

Η υποβολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Ορμηνίου 38, Τ.Κ. 11528, Αθήνα υπόψη Τομέα Υγείας και Περίθαλψης και στην Τσιμισκή 43, 5ος όροφος, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη Βοήθημα Κηδείας