ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόσκληση Γ’ Γενικής συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού

του    Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση τηνΤετάρτη 26η Μαΐου 2010 και ώρα 2.00 μ.μ. στο θέατρο ΙΛΙΣΙΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 4,Ιλίσια) με τα εξής θέματα Ημερήσιας ΔΙάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2009
  4. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την οικ.χρήση έτους 2008
  5. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του
  6. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2009
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2010

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Στην τρίτη  Γενική Συνέλευση απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού, ήτοι 930 μέλη.

 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2010

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ