ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΕΔΟΕΑΠ

Για την στήριξη των συνταξιούχων γήρατος
που είναι σε αναμονή οριστικής απόφασης ΕΤΑΠ   ΜΜΕ
και ΙΚΑ ΤΕΑΜ  λόγω Διαδοχικής Ασφάλισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ κατόπιν εισήγησης της Προέδρου κας Ελένης Σπανοπούλου, αποφάσισε στην υπ.αριθ.30 συνεδρίαση του Δ.Σ στις 2/8/2011, τη χορήγηση προσωρινής επικουρικής σύνταξηςμόνο για τις περιπτώσεις γήρατος ύψους €250,00 .

Το μέτρο αυτό έρχεται σαν συμβολή στους συναδέλφους που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής για απονομή συνταξιοδότησης προκειμένου να διευκολυνθούν στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε σήμερα.

Οι προϋποθέσεις απονομής προσωρινής επικουρικής σύνταξης όπως ορίστηκαν στην υπ αριθ.35 συνεδρίαση του Δ.Σ στις 3/10/2011 είναι οι ακόλουθες:

Ι. Για μέλη τα οποία έχουν ασφάλιση μόνο στον ΕΔΟΕΑΠ (πραγματική και εξαγορασμένη προϋπηρεσία) απαιτούνται:

  • Αίτηση για απονομή προσωρινής επικούρησης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων
  • Αίτηση για απονομή οριστικής σύνταξης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (κλ.ΤΣΠΕΑΘ)
  • Τουλάχιστον 15ετής προϋπηρεσία στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

ΙΙ. Για μέλη των οποίων η επικούρησή τους κρίνεται  με βάση τις διατάξεις του Νόμου περί διαδοχικής ασφάλισης απαιτούνται:

  • Αίτηση για απονομή προσωρινής επικούρησης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων
  • Αίτηση για απονομή oριστικής σύνταξης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (κλ.ΤΣΠΕΑΘ)
  • Τουλάχιστον 15ετής προϋπηρεσία στην ασφάλιση επικουρικών ταμείων (ΕΔΟΕΑΠ και προηγούμενα) η οποία θα προκύπτει από βεβαιώσεις  των  Ταμείων στα οποία έχουν  ασφαλισθεί διαδοχικά πριν τον ΕΔΟΕΑΠ, σε συνδυασμό με την ασφάλιση στον Οργανισμό μας.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις και πρέπει να περιλαμβάνουν  περιόδους προϋπηρεσίας και  σύνολο ημερών εργασίας στα εν λόγω ταμεία. Οπωσδήποτε πριν την υποβολή των αιτήσεων  στο Γ.Ε.Α, θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση και έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης.

Επισημαίνονται τα παρακάτω: 
α) Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για οριστική σύνταξη στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αλλά δεν έχει εκδοθεί κύρια σύνταξη, θα χορηγείται προσωρινή επικούρηση από την ημερομηνία της αίτησης στον ΕΔΟΕΑΠ.

β) Οι περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και αφού έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη, θα μπορούν να λαμβάνουν προσωρινή  επικούρηση από την ημερομηνία έκδοσης της κύριας σύνταξης, εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ) Κατά την απονομή της προσωρινής επικούρησης, δεν θα γίνεται εκκαθάριση και καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προκαταβολή εφάπαξ ενίσχυσηςυπολογισμένης με το 60% του Βασικού Συντελεστή εφάπαξ, σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού μας (άρθρο 12 παρ. 7α,β).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που κατά την οριστική κρίση της απονομής επικούρησης δε θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι αχρεωστήτως χορηγηθείσες επικουρήσεις θα παρακρατηθούν από την τελική εκκαθάριση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία απευθυνθείτε στον Τομέα Ασφάλισης  τηλ. 210 7264700 επιλογή 4.

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ