ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αναγνώριση υπηρεσίας – Εξαγορά προϋπηρεσίας

Αναγνώριση υπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, ως συντάξιμη υπηρεσία, επί της οποίας θεμελιώνονται δικαιώματα των ασφαλισμένων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, λογίζονται: 1.1. Ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. 1.2. Ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και, όπου προβλέφθηκε η εξαγορά του, πραγματοποιήθηκε και η εξαγορά αυτή. Ειδικότερα αναγνωρίζεται: α) Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1358/1983, όπως ισχύουν κάθε φορά β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών γ) Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες δ) Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη στ) Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής ζ) Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο η) Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας θ) Ο χρόνος απεργίας ι) Ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος. Ειδικά για τους μέχρι την 31-12-1992 ασφαλισμένους (παλαιούς ασφαλισμένους) αναγνωρίζεται επιπρόσθετα και α) Ο χρόνος που διανύθηκε στο φορέα κυρίας ασφάλισης (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ) και μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος β) Ο χρόνος εθνικής αντίστασης.

Η αναγνώριση και η εξαγορά όλων των ανωτέρω χρόνων πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διανυθεί ή αναγνωρισθεί ως συντάξιμοι από άλλον επικουρικό φορέα και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και αφορά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τεύχος Β’ 1689/15.05.2018 ΦΕΚ 18555). Η αναλογούσα εισφορά υπολογίζεται επί του συνόλου των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης και εξαγοράς, εκτός εάν στις οικείες νομοθετικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετικά.

Ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που έχουν αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησης τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) ή στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ως χρόνο ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η απόφαση του διευθυντή του φορέα κυρίας ασφάλισης (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ), με την οποία αποδεικνύεται η αναγνώριση του χρόνου αυτού. Η εξαγορά στην περίπτωση αυτή γίνεται με την καταβολή, για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, εισφοράς υπολογιζόμενης στο σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Εξαγορά προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8, η εξόφληση της οφειλής εξαγοράς προϋπηρεσίας προς τον ΕΔΟΕΑΠ για υπηρεσία ασφαλισμένου μέλους που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, ενεργείται κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου είτε είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται με την απόφαση την περί αναγνωρίσεως αποφάσεως του ΔΣ και δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα (60). Η πρώτη των δόσεων είναι καταβλητέα εντός του επομένου μηνός, κατά τον οποίον κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο η περί αναγνωρίσεως απόφαση του ΔΣ. Η καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού που αναλογεί σε κάθε δόση, κατά το ποσοστό που καθορίζεται από τον Κανονισμό Εσόδων του Οργανισμού.

 

Για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς προϋπηρεσίας απαιτείται η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης και ανά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 • Εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει διανύσει ούτε έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα , στην οποία δήλωση θα επισημαίνει αν θέλει να εξαγοράσει για τον κλάδο επικούρησης ή/και πρόνοιας. (δηλ. επικούρηση + πρόνοια , μόνο επικούρηση, μόνο πρόνοια)
  • Απόφαση από τον κύριο φορέα για την εξαγορά του αντίστοιχου διαστήματος

 

 • Εξαγορά στρατιωτικής θητείας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Βεβαίωση από τη Στρατολογία για το διάστημα της στρατιωτικής θητείας
  • (προαιρετικά) Απόφαση κύριου φορέα για εξαγορά της στρ.θητείας

 

 • Εξαγορά Κύησης -Λοχείας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει διανύσει ούτε έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα

 

 • Εξαγορά Χρόνου Σπουδών
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Βεβαίωση σπουδών που να προκύπτει το διάστημα σπουδών
  •  Πτυχίο
  • (προαιρετικά) Απόφαση κύριου φορέα για εξαγορά

 

 • Εξαγορά χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση από τα οποία να προκύπτει η ανεργία
  • Απόφαση επιδότησης

 

 • Εξαγορά χρόνου υποχρεωτικής ασφάλισης στον κύριο φορέα χωρίς επικουρική ασφάλιση
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση ενσήμων από τα οποία  να προκύπτει ότι δεν ήταν ασφαλισμένος σε επικουρικό ταμείο

 

 • Εξαγορά χρόνου που στον κύριο φορέα ήταν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Απόφαση ένταξης σε προαιρετική ασφάλιση στον κύριο φορέα
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση ενσήμων από τα οποία  να προκύπτει προαιρετική ασφάλιση

 

 • Εξαγορά κενού χρόνου ασφάλισης λόγω ανεργίας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση από τα οποία να προκύπτει η ανεργία

 

 • Εξαγορά χρόνου επιδότησης λόγω ασθενείας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση από τα οποία να προκύπτει η ασθένεια

 

 • Εξαγορά χρόνου γονικής άδειας ανατροφής τέκνου
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση από τα οποία να προκύπτει κενό ασφάλισης

 

 • Εξαγορά χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση από τα οποία να προκύπτει κενό ασφάλισης

 

 • Εξαγορά χρόνου απεργίας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα
  • Ατομικός Λογ/σμος Ασφάλισης ή Ανακεφαλαίωση από τα οποία να προκύπτει κενό ασφάλισης

 

 • Εξαγορά χρόνου μαθητείας
  • Υπ.Δήλωση ότι δεν έχει εξαγοράσει  σε άλλο επικουρικό ταμείο το αιτούμενο χρονικό διάστημα

 

 • Εξαγορά σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 και 4

 

Τα αιτήματα υποβάλλονται στο info@edoeap.gr.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ.: 210 7264700 επιλογή 3-1 ή με τον Τομέα Ασφάλισης τηλ.: 210 7264700 επιλογή 3-3.