ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 18/20-4-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση-επιφύλαξη εταιρείας περί μη καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ των εργαζομένων τους

2.2 Νομικές ενέργειες κατά του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστέα βάση του ΕΔΟΕΑΠ για την οποίαν απέδωσαν εισφορές στον Οργανισμό

2.3 Έκθεση ελέγχου σύμφωνα με την ΑΔΣ 16/4-4-2018

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή της ΕΤΕ για τη λήξη γνωμάτευσης για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων του Οργανισμού

2.5 Ορισμός στελέχους ΕΔΟΕΑΠ για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας ΟΑΤΥΕ σχετικά με Νοσοκομειακές Συμβάσεις και Έρευνα Αγοράς & Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών Σακχαρώδη Διαβήτη

2.6 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία με το ΚΕΑΟ

2.7 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων)

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1     Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές  & ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών του Ν.4498/2017 βάσει του Ν.4152/2013-πάγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

4.2 Περίθαλψη Εξωτερικού

4.3 Εγκρίσεις / Αιτιολογημένες

4.4 Ειδικά βοηθήματα

4.5 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

 Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1                Ενημέρωση σχετικά με την εγγραφή νέων μελών της ΕΠΗΕΑ

5.2       Αναστολές περίθαλψης 

5.3       Υπαγωγή σε εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας 

5.4       Διάφορα ασφαλιστικά θέματα:

i. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγων  – συμβιούντων

ii Συνέχιση ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγων 

iii Συνέχιση ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιοδόχου

5.5       Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τη διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων ασφαλίστρων ασθενείας λόγω ανεργίας – αναστολών περίθαλψης και καταλογισμούς  οφειλών  

 Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 9-4-2018 έως και 15-4-2018

6.2 Σχετικά με παροχή επενδυτικών συμβουλών στον ΕΔΟΕΑΠ αναφορικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους εταιρείας

6.3 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την παραλαβή στοιχείων από τον τ. Τομεάρχη Διοικητικού & Λειτ. Υπηρεσιών

6.4 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση Κατάστασης Προμηθευτών 1/12/2017-30/3/2018

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Φεβρουαρίου 2018, ποσού €#172.599,18#

7.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2018, ποσού €#6.024,03#

7.4 Εξόφληση Φ.Υ.Κ Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Μαρτίου 2018 , ποσού €#780,35#