Νέα και ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  25 παρ. 2 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π (ΦΕΚ 1689 Β΄/15.5.2018), κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων αμέσων μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα μέλη που προέρχονται εκτός του Νομού Αττικής, λόγω της δυσκολίας της μετακινήσεως τους, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος.

Για το σκοπό αυτό, το εκπροσωπούμενο μέλος χορηγεί προς τον εκπροσωπούντα αυτόν, έγγραφη εξουσιοδότηση, που απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία αναγράφει λεπτομερώς το περιεχόμενο της εντολής που δίδεται. Πριν την έναρξη της Συνέλευσης, το έγγραφο της εξουσιοδότησης κατατίθεται στο Προεδρείο της Συνέλευσης, που το ελέγχει.

Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει δέκα άλλα μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού αυτού, εναπόκειται στον εξουσιοδοτούμενο να προσδιορίσει τα εξουσιοδοτούντα δέκα πρόσωπα.

Στα μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον οκτώ άλλα μέλη, καταβάλλονται, βάσει προσκομιζομένων δικαιολογητικών, έξοδα ταξιδιού και παραμονής τους στην Αθήνα, κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με απόφαση Δ.Σ. που λήφθηκε κατά τη ΣΔΣ 45/3-10-2018,                   καθορίστηκε η αποζημίωση των εκπροσώπων εκτός Νομού Αττικής ως εξής:  πάγια αποζημίωση € 50,00 (καθαρό ποσό), καταβολή αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης ή άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς ή χιλιομετρικής απόστασης με € 0,30/χιλιόμετρο (καθαρό ποσό) με απαραίτητη προσκόμιση των αποδείξεων διοδίων και κάλυψη αποζημίωσης λόγω διανυκτέρευσης μέχρι του ποσού των € 80,00.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα ισχύσει η αποζημίωση λόγω διανυκτέρευσης, σε όσους  καλυφθεί το αεροπορικό εισιτήριο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση  του ΕΔΟΕΑΠ, συγκροτείται από τους ασφαλισμένους με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχους άμεσα μέλη. Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ΕΔΟΕΑΠ, σας παραπέμπουμε στη σχετικη Ανακοίνωση που έχει εκδοθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ