ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων στους οποίους προβαίνουν οι αρμόδιες  υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, διαπιστώθηκε αριθμός ασφαλισμένων που, ενώ έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση και μέχρι σήμερα καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τον Οργανισμό -τόσο οι ίδιοι όσο και τα έμμεσα μέλη τους- εμφανίζονται στο μητρώο μελών χωρίς εισφορές, για χρονικό διάστημα άνω του διμήνου.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την εργασία τους και δεν επιδοτούνται λόγω ανεργίας, απαιτείται να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής σε εισφορά ασθενείας, λόγω ανεργίας εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της απασχόλησης ή της επιδότησης, διαφορετικά αναστέλλεται η περίθαλψή τους και χρεώνονται το ποσό που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ ή τον e-ΕΦΚΑ (ΤΑΤΤΑ), εφόσον η απόλυση επήλθε από απασχόληση ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ, οι ασφαλισμένοι εξακολουθούν να καλύπτονται απρόσκοπτα, εφόσον αποστείλουν την απόφαση επιδότησης και υποβάλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ασφαλισμένοι που ενημερώνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ή τον Τομέα Ασφάλισης ότι εμφανίζουν πρόβλημα στην ασφαλιστική τους κατάσταση, σύμφωνα με το μητρώο μελών, προκειμένου να μη διακοπεί η περίθαλψή τους, παρακαλούνται να υποβάλουν κατά περίπτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Απασχολούμενοι:

Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με κρατήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αναγγελία πρόσληψης σε εργοδότη υπόχρεο σε απόδοση εισφορών στον Οργανισμό (εφόσον είναι πρόσφατη)

ΦΕΚ διορισμού (για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ)

Ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε επίσχεση:

Εξώδικη δήλωση επίσχεσης που έχει κοινοποιηθεί στον εργοδότη. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για πέντε (5) μήνες κατ’ ανώτατο από την ημερομηνία έναρξης της επίσχεσης.

Άνεργοι επιδοτούμενοι:

Απόφαση επιδότησης από τον αρμόδιο φορέα (e-ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, e-ΕΦΚΑ-ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΔ)

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

Άνεργοι που δεν επιδοτούνται:

Στην ασφάλιση του Οργανισμού μπορούν να παραμείνουν, αποκλειστικά για υγειονομική περίθαλψη, ασφαλισμένοι χωρίς εισφορές, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για υπαγωγή σε εισφορά ασθενείας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργοι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα,.

Η αίτηση για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανεργίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@edoeap.gr με το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (φορολογικού έτους 2019 ή 2020)  και συμπληρωμένη την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Το ποσό του μηνιαίου ασφαλίστρου ανεργίας ανέρχεται στα €46,15 εάν το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι άνω των €14.000,00 και στα €23,08 εάν είναι κάτω των €14.000,00.

 

Ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που δεν έχουν εισφορές και οι οποίοι μέχρι την 15/6/2021 δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως ανωτέρω περιγράφονται,  παρακαλούνται να γνωρίζουν ότι θα τεθεί προσωρινή φραγή στην ασφαλιστική τους μερίδα, μετά την ημερομηνία αυτή και κατά συνέπεια θα αδυνατούν να καλύπτονται υγειονομικά από τον Οργανισμό οι ίδιοι και τα μέλη οικογένειάς τους, μέχρι να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που είτε έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία επικοινωνίας τους είτε δεν έχουν πρόσφατα επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους, δύνανται να προβούν στη σχετική διαδικασία ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στον ιστότοπο του Οργανισμού https://www.edoeap.gr/e-services/epikirosi.php, ώστε να λαμβάνουν και προσωποποιημένη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 210 7264700 εσωτ. 3-3 και με τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 210 7264700 εσωτ. 3-2.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ