ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα,   16 Αυγούστου  2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα  Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται  από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια χαρτικών & ειδών καθαριότητας όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι΄.  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η φθηνότερη τιμή κατ΄ είδος. Οι λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης περιγράφονται στο άρθρο Ζ,  «Κριτήρια αξιολόγησης και ανάδειξης του αναδόχου».

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προμηθεύεται ο ΕΔΟΕΑΠ τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο χαρτικών & ειδών καθαριότητας από έναν βασικό προμηθευτή, εκείνον που θα μειοδοτήσει ανά κατηγορία, για το επόμενο έτος ώστε να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών για επί μέρους παραγγελίες.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  προϋπολογισμός των  αναλώσεων  βάσει  εκτιμήσεων και  ιστορικών στοιχείων ανέρχεται  ενδεικτικά  και όχι  δεσμευτικά περί τις  11.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως. Επισημαίνεται δε ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό.  Οι παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να είναι τμηματικές ή συνολικές για κάθε είδος, αναλόγως των αναγκών του.

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο/αναδόχους  του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση με διάρκεια ενός  (1) έτους και με δυνατότητα μονομερούς  παράτασης με  ίδιους ή  ευνοϊκότερους για τον ΕΔΟΕΑΠ  όρους.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή κάθε παραγγελίας θα γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό του αναδόχου, εντός   60 ημερών από την  ημερομηνία του τιμολογίου. 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας χαρτικών & ειδών καθαριότητας.
 2. Οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ, τους κύκλους εργασιών των τελευταίων δύο ετών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) τόσο των υπεύθυνων για τον διαγωνισμό, όσο και των τμημάτων που είναι αρμόδια για τις παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ.
 3. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 4. Στην προσφορά τους οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να δηλώσουν ότι μπορούν να παραδίδουν τα υλικά τα οποία διαθέτουν, στις εγκαταστάσεις του  Οργανισμού εντός 48 ωρών  από την ημέρα της παραγγελίας  εκτός  εορτών και  αργιών.
 5. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι τα παραδιδόμενα υλικά κατά την ημερομηνία παράδοσης στον Οργανισμό θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον ένα  έτος .
 6. Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
 7. Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.
 8. Στην τεχνική προσφορά, για κάθε κατηγορία στην οποία συμμετέχουν, οι συμμετέχοντες φορείς θα δηλώσουν ότι εμπορεύονται και έχουν προς διάθεση τουλάχιστον το 80% των υλικών της κατηγορίας, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της παρούσας διακήρυξης.
 9. Η προσκόμιση δειγμάτων, για όλα τα προσφερόμενα είδη χαρτικών  και σάκων απορριμμάτων  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού  θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής  και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, θα συντάξει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και θα εισηγηθεί αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου.

Με τον ανάδοχο/αναδόχους θα υπογραφεί /υπογραφούν  σύμβαση /συμβάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ΄.

 Η. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1. Το σφουγγάρι κουζίνας (κίτρινο µε φίμπρα)  για το πλύσιμο  σκευών εξαιρετικής αντοχής να είναι  µε σκληρή και μαλακή  επιφάνεια για την καταπολέμηση μικροβίων  που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του.
 2. Οι  χειροπετσέτες να είναι σε πακέτα.  Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται µε ευκολία. Οι χειροπετσέτες θα είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκού χρώματος  και δεν θα περιέχουν ουσίες που μπορούν  να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν.  Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ   τους είτε µε διάτρηση είτε µε πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος διαχωρισμός φύλλου από φύλλο.
 3. Το χαρτί υγείας να είναι χρώματος  λευκού, λεπτό, αντοχής στην χρήση και να αποσυντίθενται εύκολα στο νερό. Το χαρτί υγείας πρέπει να είναι κατασκευασμένο  από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώματος  και να µην περιέχει ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν.  Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ  τους είτε µε διάτρηση είτε µε πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Να είναι  περιτυλιγµένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του ρολού στις βάσεις στήριξης.
 4. Το καθαριστικό για τα τζάμια  θα πρέπει: Να είναι σε υγρή μορφή, να µην περιέχει αμμωνία, να διατίθεται ψεκαστήρας, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και οργανικό διαλύτη εκ του οποίου 3% τουλάχιστον αλκοόλη. Να µην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα.
 5. Το  κρεμοσάπουνο να έχει ουδέτερο PΗ και να είναι δερματολογικά ελεγμένο.  Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες για την διευκόλυνση απομάκρυνσης οργανικών ρύπων. Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση από επαγγελματίες υγείας (διατήρηση φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος – µη πρόκληση ερεθισμών) και να µην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι. Να είναι άοσμο  ή µε πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωμα. Να είναι καταχωρημένο στον ΕΟΦ σαν καλλυντικό κρεµοσάπουνο. Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα. Να διατίθεται  δοσοµετρική αντλία. Να φέρει σήμανση CE. Δυνατότητα διάθεσης δειγμάτων εφόσον ζητηθούν.
 6. Το υγρό γενικού καθαρισμού σφουγγαρίσματος, µε διακριτικό άρωμα για όλες τις πλενόµενες επιφάνειες (ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, δάπεδο µε λινέλαιο κλπ.), χαμηλού αφρισμού, συμπυκνωμένης  σύνθεσης, χωρίς ξέβγαλμα. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αριθ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Το υγρό απορρυπαντικό σκευών να είναι ρευστό καθαριστικό για σκεύη κουζίνας, μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των μικροβίων και  δυσάρεστων οσμών. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες ασφαλείας, να φέρει σήμανση  CE.
 8. Το χαρτί κουζίνας 500 γρ. να είναι από λευκασμένο χημικό και μηχανικό πολτό και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Να είναι απορροφητικό, μαλακό και να φέρει σήμανση CE. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ  τους είτε µε διάτρηση ικανή ώστε να διαχωρίζονται με ευκολία.

 Θ. ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το έντυπο αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  της παρούσας και συμπληρώνεται σε όλα τα πεδία από τον προμηθευτή.

Ι. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι  τιμές προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον  (1) έτος από την κατακύρωση.

Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από την έντυπη και  συμπληρωμένη  μορφή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  της παρούσας προκήρυξης και  υποχρεωτικά  αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο xls  σε USB  με  ποινή  απόρριψης .

Όσοι ενδιαφέρονται θα  τους σταλεί  το   ανωτέρω Παράρτημα II  ηλεκτρονικά στο  email  που  θα  μας  δηλώσουν. Η  αλλοίωση  της  γραμμογράφησης απαγορεύεται          (πρόσθεση στηλών μπορεί να  γίνει μόνο στο τέλος του αρχείου).

 Κ.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Λ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  Οργανισμός με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες

γ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση

Μ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο έως την  6η Σεπτεμβρίου 2022. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Ν. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΧΑΡΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1 ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΣΚΟΥΠΑ Νο140
2 ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓ.ACTIVE VILEDA
3 ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
4 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΥ  500gr
5 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΥΛΛΟ ΚΑΘΑΡΟ 75ΓΡ.-100ΓΡ.
6 ΒΑΣΗ ΠΑΝΕΤΑΣ ΕΠΑΓ/ΚΗ 40cm
7 ΒΑΣΗ ΠΑΝΕΤΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
8 ΒΕΝΖΙΝΗ 450ml
9 ΓΚΑΖΑΚΙ EL GRECO 450GR
10 ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣ.ΦΥΛΛΟ ΙΝΟΧ
11 ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΤΑΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ
12 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ INOX 35LT
13 ΚΑΔΟΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40lt. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
14 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Νο12
15 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΠΕΤΑΛ WC 10LT
16 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
17 ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ (ΜΟΝΟ)
18 ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΕΠΑΓΓ. ΜΕ ΡΟΔΕΣ
19 ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
20 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΕΣΑ
21 ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
22 ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
23 ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 140cm
24 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛ.ΠΛΑΣΤΙΚΟ 130CM
25 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛ.ΧΡΩΜΙΟΥ 130CM
26 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΙΚΕΛ ΒΙΔΩΤΟ
27 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ
28 ΚΡΕΜΟΣΑΜΟΥΝΟ 4L
29 ΚΡΕΜΟΣΑΜΟΥΝΟ ME ΑΝΤΛΙΑ 300ML
30 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1lt
31 ΜΕΓΑΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
32 ΝΕΡΟ 0.5 LT 24 ΦΙΑΛΕΣ
33 ΞΥΔΙ
34 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRE 28X38
35 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRE 40X40
36 ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ SWIFFER
37 ΠΑΝΕΤΑ Μ.Χ.60Χ30 (100τμχ)
38 ΠΑΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΜΠΟΤ/ΝΟ Νο 60Χ24  50τμχ
39 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕΓΑΛΗ Νο60
40 ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 20Χ 30
41 ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΣΚΛΗΡ.ΤΥΠΟΥ SCOTCH BR
42 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ Νο225
43 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ
44 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 130 ML Μ.Χ 50αδα
45 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ 250ML Μ.Χ. 100αδα
46 ΠΡΕΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
47 ΣΑΚ.ΡΟΛΛΟ ΚΟΡΔΟΝΙ  52X75cm 10τμχ.
48 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΙΜ.65Χ85 (συσκ.20τμχ)
49 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ110
50 ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  50Χ55 20 ΤΜΧ
51 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΛΑ ΛΕΥΚΕΣ 48X55cm 20τμχ.
52 ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΤ.ΣΤΕΝΗ ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ  Νο.810
53 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ
54 ΣΚΟΥΠΑ ΚΛΑΣΙΚΗ
55 ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘ. ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤ/ΚΟ
56 ΣΦΟΥΓΓ.ΑΝΤ.ΡΑΦΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΚΗ ΠΑΝΙ
57 ΣΦΟΥΓΓ.ΚΙΤΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ VILEDA ΒΙΔΩΤΗ
58 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 7Χ14Χ3
59 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΕΠΑΓΓΕΛ/ΚΗ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
60 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΤΥΠΟΥ  VETTEX
61 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΟ 400 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
62 ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
63 ΥΓΡΟ  ΓΕΝ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  4lt ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
64 ΥΓΡΟ WC 0.75lt ΠΑΠΙ
65 ΥΓΡΟ ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 4  LIT
66 ΥΓΡΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 4L
67 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 LIT
68 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4L
69 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L
70 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
71 ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΓΚΑΖΑΚΙ EL GRECO 450GR
72 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
73 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖIΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 500gr
74 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5KG
75 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ
76 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΛΕΥΚΑ 2Φ LUXURY-100Φ
77 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚΖΑΚ 200 Φ 21cmX24cm
78 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚΖΑΚ 21,5Χ23,5  200ΤΕΜ
79 ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ 2lt.
80 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750ML
81 ΧΩΝΙ Νο.102

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)