ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΖΙΡΟΥ 2022

Αθήνα 24/4/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) και συγκεκριμένα για το έτος 2022

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • Επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (μόνο για το έτος 2022)

 

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ αριθμ. Ε 298/21.4.2023 (ΦΕΚ 2673/21.4.2023/Τεύχος Β΄), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση  για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας για το έτος 2022.

Συνεπώς οι εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία ΜΜΕ, θα πρέπει το διάστημα από την Παρασκευή 16/6/2023 έως την Κυριακή 25/6/2023 (αποκλειστική προθεσμία) να υποβάλουν σχετική αίτηση ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παρακάτω διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ”, όπου θα ζητείται η υπαγωγή της εταιρείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην αίτηση να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, ο διακριτός τίτλος (ονομασία) του ΜΜΕ, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου, η κατηγορία του ΜΜΕ, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα).

 

  1. Συνημμένα στην προαναφερόμενη αίτηση θα υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ, όπως ακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε γενικές κατευθύνσεις για τα εν λόγω δικαιολογητικά

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος εργοδότης του συγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοποιείται με ενιαίο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκ των οποίων κάποιες εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και κάποιες όχι και έχει εν τω μεταξύ δηλώσει ενιαία στον ΕΔΟΕΑΠ την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος), οφείλει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζει το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχει υποβάλει, ανά κατηγορία Μέσου (π.χ. αν εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ (τηλεόραση εθνικής εμβέλειας) με το ίδιο ΑΦΜ υπέβαλε ενιαία και μηνιαίως για το έτος 2022 το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών και για την τηλεόραση αλλά και για την ιστοσελίδα και ραδιόφωνο της εταιρείας, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρει το υποβληθέν ποσό ξεχωριστά για την τηλεόραση και ξεχωριστά για την ιστοσελίδα και ραδιόφωνο της εταιρείας). Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κάλυψη ποσοστού 20% της εν λόγω εισφοράς για τα αντίστοιχα ως άνω χρονικά διαστήματα.

  1. Στη συνέχεια η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epidotisi@edoeap.gr

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

(ΠΡΟΣΟΧΗ !!!, θα πρέπει εκτός των παρακάτω συνημμένων εγγράφων να υποβληθούν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ που αναφέρθηκαν παραπάνω στην παράγραφο 2) :

  1. Αίτηση για τη χρηματοδότηση έτους 2022 (συνημμένο 1)
  2. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την ακρίβεια των δικαιολογητικών (συνημμένο 2)
  3. Πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 1α και 1β – υπογεγραμμένοι από το νόμιμο εκπρόσωπο (συνημμένο 3)
  4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 1γ έως 1η (συνημμένο 4)
  5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την δήλωση του λογαριασμού (IBAN) της Τράπεζας (συνημμένο 5)
  6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ε.Ε.   (συνημμένο 6)

 

Παρακαλούμε όπως όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, είτε ηλεκτρονικά (gov.gr) είτε από ΚΕΠ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264340, 2107264369, 2107264370, 2107264371, 2107264378 και 2107264318.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ