ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π (ΦΕΚ 1689 Β’/15.5.2018)
οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι, άμεσα μέλη
του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως,

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

να συμμετάσχουν απομακρυσμένα, στην τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και  ώρα 11:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά προς διευκόλυνση της συμμετοχής χωρίς φυσική παρουσία. Κατά τη Συνέλευση, που θα διεξαχθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιόδου 01.01.2022 – 31.12.2022, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 01.01.2023 – 31.12.2023.
  3. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 01.01.2024 – 31.12.2024.
  4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για  τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η τρίτη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Για την επίτευξη της απαρτίας στην τέταρτη (τελευταία) Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 1/20 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών.

Προκειμένου οι ασφαλισμένοι να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται να συνδεθούν στον παρόντα  σύνδεσμο (link).

O σύνδεσμος θα είναι επίσης, αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ την ημέρα διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Ιnternet. Ακολουθώντας το σύνδεσμο, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν συγκεκριμένα πεδία που τους είναι ήδη γνωστά. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του έχοντος δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο συμμετέχων δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα πρέπει ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνδεση πατώντας το σχετικό σύνδεσμο.

Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω πλατφόρμας  είναι αναρτημένες εδώ.

Για τεχνική υποστήριξη από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την προηγούμενη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@edoeap.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7264700 – Επιλογή 9 «Τεχνική υποστήριξη Γενικής Συνέλευσης».Tην ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, θα μπορούν οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι άμεσα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hellas@choruscall.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9460803.

Με την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση, προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

γ) να υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

δ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

ε) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ