ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

3. Μπορώ να ασφαλίσω τα τέκνα μου στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ;

Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ασφαλίζονται τα άγαμα φυσικά, αναγνωρισθέντα, ή υιοθετημένα, οι προγονοί καθώς τα ανάδοχα τέκνα των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο άμεσα ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Μετά την ενηλικίωση, τα τέκνα μπορούν να συνεχίσουν στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ έως την ηλικία των 24 ετών αν και εφόσον είναι άγαμα, άνεργα και δεν δικαιούνται περίθαλψη σε άλλο φορέα. Μετά τη συμπλήρωση των 24 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 26 ετών, μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό εφόσον είναι άνεργα, άγαμα, χωρίς δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο φορέα και είναι υποχρεωτικά φοιτητές.

Τέκνα άνω του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον δεν σπουδάζουν ή μετά το 26ο έτος, μπορούν να παραμείνουν στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ με την καταβολή εισφοράς.

Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα, κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Για την υπαγωγή τέκνων στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ανήλικα τέκνα

 • ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
 • ΑΜΚΑ
 • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

Τέκνα ηλικίας 18-24 ετών

 • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
 • βεβαίωση σπουδών (προαιρετικά)
 • έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
 • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
 • ΑΜΚΑ
 • ΑΔΤ
 • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

Τέκνα ηλικίας 24-26 ετών

 • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
 • βεβαίωση σπουδών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
 • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
 • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου
 • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
 • ΑΜΚΑ
 • ΑΔΤ
 • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

Τέκνα ηλικίας άνω των 24 ή 26 για ασφάλιση με καταβολή εισφοράς

 • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
 • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
 • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου
 • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
 • ΑΜΚΑ
 • ΑΔΤ
 • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, προστίθεται στα παραπάνω δικαιολογητικά και η γνωμάτευση ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω καθώς και τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση γονέα, ενώ στις περιπτώσεις ανάδοχων τέκνων η σχετική δικαστική απόφαση.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.