ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

25. Τι ισχύει για το επίδομα ασθενείας, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κανονισμού Υγείας παρέχεται βοήθημα ασθενείας  σε εν ενεργεία ασφαλισμένους οι οποίοι απέχουν από την εργασία, λόγω ασθενείας , που παρατείνεται περισσότερο από τριάντα ημέρες.

Το επίδομα ασθενείας παρέχεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιάτρου του Οργανισμού, ο οποίος παρακολουθεί με την Ιατρική Υπηρεσία και τους εντεταλμένους ελεγκτές τον ασθενή όσο αυτός νοσηλεύεται κατ’ οίκον.

Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφετε ότι δεν έχετε άλλη εργασία εκτός από (την εταιρεία στην οποία εργάζεστε) και ότι δεν δικαιούστε αντίστοιχο επίδομα από άλλο φορέα καθώς και
  • βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το διάστημα απουσίας σας, το διάστημα που θα σας καταβάλλει μισθό ο εργοδότης (30 ημερολογιακές ημέρες) και το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών σας.
  • τις αναρρωτικές άδειες που έχετε λάβει για όλο το διάστημα της απουσίας σας.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας αρχίζει να υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα κατά την οποία ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε τριάντα ημέρες ασθένειας. Το ύψος του επιδόματος αυτού καθορίζεται στο 50% του συνόλου από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, των αποδοχών όλων των πηγών εργασίας για τις οποίες ασφαλίζεται στον ΕΔΟΕΑΠ ο μέτοχος μέλος, κατά το χρόνο της ασθένειάς του και καταβάλλεται στο τέλος κάθε συμπληρωμένου δεκαπενθήμερου.

Το επίδομα ασθενείας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα δίμηνο.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr