Εγκύκλιοι ΑΚΑ-ΑΚΕ

Εγκύκλιος Αριθμ. 4 «Απογραφή εργοδοτών»

Εγκύκλιος Αριθμ. 4

ΘΕΜΑ: «Απογραφή εργοδοτών»

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4498/2017 θα πρέπει όλοι οι Εργοδότες που σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου υπέχουν υποχρέωσης απόδοσης εισφορών  στον  ΕΔΟΕΑΠ  να συμπληρώσουν τα παρακάτω υποδείγματα αρχείων απογραφής Εργοδοτών και μισθωτών τους και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση apografi@edoeap.gr έως 4/4/2018.

Όσοι Εργοδότες είναι επιχειρήσεις συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα παρακάτω αρχεία Νο1,Νο2,Νο5.

Όσοι Εργοδότες είναι  Φορείς Δημοσίου, Δήμοι, Οργανισμοί, Δ.Ε.Κ.Ο. κλπ.συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα παρακάτω αρχεία Νο3,Νο4,Νο5.

Αναλυτικά τα συνημμένα αρχεία:

  1. Έντυπο απογραφής Εργοδότη για επιχειρήσεις (εκτυπώνεται, συμπληρώνεται, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο με σφραγίδα της Εταιρείας και στέλνεται σκαναρισμένο).
  2. Ηλεκτρονικός πίνακας απογραφής Εργοδότη για επιχειρήσεις, σε μορφή excel (συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά και αποστέλλεται).
  3. Έντυπο απογραφής Εργοδότη για Φορείς Δημοσίου, Δήμους, Οργανισμούς, Δ.Ε.Κ.Ο. κλπ. (εκτυπώνεται, συμπληρώνεται, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο με σφραγίδα του Φορέα και στέλνεται σκαναρισμένο).
  4. Ηλεκτρονικός πίνακας απογραφής Εργοδότη για Φορείς Δημοσίου, Δήμους, Οργανισμούς, Δ.Ε.Κ.Ο. κλπ., σε μορφή excel (συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά και αποστέλλεται).
  5. Ηλεκτρονικός πίνακας κατάστασης μισθωτών επιχείρησης ή Φορέα Δημοσίου, Δήμων, Οργανισμών, Δ.Ε.Κ.Ο. κλπ., σε μορφή excel, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4498/2017 υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση και οι εντασσόμενοι στις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 απασχολούμενοι. (Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά και αποστέλλεται).

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ