ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 

Στην online επικαιροποίηση (και) των έμμεσων μελών προχωρεί ο ΕΔΟΕΑΠ. Η εν λόγω εφαρμογή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού (edoeap.gr), στο εικονίδιο “Επικαιροποίηση Στοιχείων Έμμεσα Ασφαλισμένων Μελών” , διευκολύνοντας τους ασφαλισμένους, με την ηλεκτρονική ανανέωση της ασφάλισης των προστατευόμενων μελών τους (τέκνων και συζύγων/συμβίων) .

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών του, επέλεξε για την πιστοποίησή τους τη χρήση κωδικών Taxisnet, λόγω της μοναδικότητάς τους ανά ασφαλισμένο. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων πιστοποίησης, ο ασφαλισμένος μεταβαίνει στην καρτέλα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Οργανισμός για το άμεσο μέλος, καθώς και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη (σύζυγος/συμβίος και τέκνα). Εκεί παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης των στοιχείων των εμμέσων μελών, καθώς επίσης και το «ανέβασμα» των απαραίτητων δικαιολογητικών,  που απαιτούνται για να ανανεωθεί η περίθαλψή τους. Για τη  διευκόλυνση των ασφαλισμένων, διατίθενται φόρμες υπεύθυνων δηλώσεων για συζύγους/συμβίους και τέκνα, οι οποίες αφού αποθηκευθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν και ακολούθως να επισυναφθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υποβάλει πλήρη αίτηση συνέχισης συζύγου/ συμβίου και έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη κατατεθεί. Θα πρέπει, ωστόσο, να εισέλθουν στην εφαρμογή, ώστε να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά στοιχεία των έμμεσων μελών που ενδεχομένως έχουν μεταβληθεί ή να προσθέσουν τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν, σε περίπτωση που η αίτηση ανανέωσης του προστατευόμενου μέλους ήταν ελλιπής.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ/ΣΥΜΒΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

  • Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους (εν προκειμένω 2018) του συζύγου/συμβίου που υπάγεται ως προστατευόμενο μέλος στη μερίδα του άμεσα ασφαλισμένου. Στην περίπτωση που υπάρχει κοινό εκκαθαριστικό, θα επισυνάπτεται αυτό.
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση άμεσου μέλους ότι ο/η σύζυγος/συμβίου-συμβίας δεν εργάζεται, δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα και ότι σε περίπτωση μεταβολής της εργασιακής/ ασφαλιστικής κατάστασης θα ενημερώσει άμεσα τον ΕΔΟΕΑΠ. Επίσης, αν εμφανίζονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (όχι εισόδημα από ακίνητα ή τόκους μερίσματα) στο εκκαθαριστικό του/της συζύγου/συμβίου-συμβίας, θα πρέπει να δικαιολογείται η προέλευσή τους (π.χ. επίδομα) και να επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

Για όλες τις περιπτώσεις ανανέωσης ασφάλισης τέκνου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο (κανονική εγγραφή)
  • Υπεύθυνη Δήλωση άμεσου μέλους ότι το τέκνο δεν έχει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή ελεύθερα επαγγέλματα, δεν εργάζεται, είναι άγαμο, δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχειών αυτών ή στράτευσης των αρρένων τέκνων, οφείλει να ενημερώσει τον Οργανισμό.

Επίσης, ανά κατηγορία ηλικίας τέκνων απαιτούνται επιπλέον και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Τέκνα ηλικίας 18-24 ετών

  • Βεβαίωση σπουδών (προαιρετικά)
  • Φωτογραφία για τέκνα 18 ετών

Τέκνα ηλικίας 24-26 ετών

  • Βεβαίωση σπουδών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  • Εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου για το τελευταίο φορολογικό έτος

Η ασφάλιση των έμμεσων μελών θα ανανεώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας. Εάν κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΗΔΙΚΑ διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, η ασφάλιση δεν θα ανανεώνεται.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ασφάλιση των συζύγων/συμβίων ανανεώνεται κάθε χρόνο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ειδικά για τη διευκόλυνση πρόσβασης των ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή επισημαίνεται ότι η περίθαλψη των συζύγων/συμβίων είναι ενεργή μέχρι την 13/12/2019. Η ασφάλιση των τέκνων θα ανανεωθεί έως 31/12/2020, με την υποχρέωση υποβολής νέων δικαιολογητικών ετησίως.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: H εφαρμογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για την ανανέωση ασφάλισης εμμέσων μελών.

Για την εξ ολοκλήρου υπαγωγή έμμεσου μέλους για πρώτη φορά στην ασφάλιση ΕΔΟΕΑΠ, όπως και για τις περιπτώσεις: α) συνέχισης γονέα άνω των 60 ετών, β) συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου με εισφορά και γ) συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου λόγω αναπηρίας, οι ασφαλισμένοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και να αποστέλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@edoeap.gr ή να τα προσκομίζουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ώρες 8:00 – 16:00.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ