ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα 29/10/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ     
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ:  Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, σε ότι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2017 ΕΩΣ 12/2020, ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

i.  ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας,

ii.  ιδιωτικές επιχειρήσεις εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών

iii.  ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

iv.  ραδιοφωνικούς σταθμούς

v.  ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ αριθμ. 31//27.10.2021 (ΦΕΚ 5020/Β΄/27.10.2021) , η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ αριθμ. 165/28.7.2021 (ΦΕΚ 3449/29.7.2021/Τεύχος Β΄) , όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ αριθμ. Ε/369//9.10.2021 (ΦΕΚ 4675/Β΄/9.10.2021 , σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται χρηματοδότηση  για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των παραπάνω κατηγοριών εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ, με βάση την κατάσταση ενεργούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) των εταιρειών και συγκεκριμένα για την χρονική περίοδο 12/2017 έως 12/2020.

Επισημαίνεται, με βάση την παραπάνω νέα τροποποιητική ΚΥΑ, ότι όσες επιχειρήσεις-εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ως δικαιούχοι (με βάση τους ΚΑΔ της εταιρείας) του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 165/28-07-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3449/29-07-2021), δηλαδή ως επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού τύπου και ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και δεν απέστειλαν  όλα τα δικαιολογητικά τους  δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, δύνανται, ωστόσο, οι αιτούντες να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται.

Ο Οργανισμός, με βάση την παραπάνω νέα τροποποιητική ΚΥΑ, θα δέχεται αιτήσεις έως την Τρίτη 2/11/2021 από επιχειρήσεις, οι οποίες με βάση το δικαιολογητικό της κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) – άρθρο 6 παράγραφος 1, εδάφιο ii – δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΜΜΕ που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Συνεπώς οι εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΜΜΕ που αναφέρθηκαν, θα πρέπει έως την Τρίτη 2/11/2021 (αποκλειστική προθεσμία) να υποβάλουν σχετική αίτηση ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παρακάτω διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ”, όπου θα ζητείται η υπαγωγή της εταιρείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην αίτηση να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, ο τίτλος του ΜΜΕ, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, η κατηγορία του ΜΜΕ (επιχείρηση ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα).
  2. Συνημμένα στην προαναφερόμενη αίτηση θα υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ, όπως ακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε γενικές κατευθύνσεις για τα εν λόγω δικαιολογητικά .
  3. Σε περίπτωση που δικαιούχος εργοδότης των παραπάνω κατηγοριών ΜΜΕ, όπως αναφέρθηκαν, δραστηριοποιείται με βάση τους ΚΑΔ της εταιρείας και σε άλλες κατηγορίες ΜΜΕ που δεν υπάγονται στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. τηλεόραση εθνικής εμβέλειας), οφείλει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζει το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχει υποβάλει στον ΕΔΟΕΑΠ, ανά κατηγορία Μέσου (π.χ. αν εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ με το ίδιο ΑΦΜ υπέβαλε ενιαία και μηνιαίως το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών και για την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας αλλά και για την ιστοσελίδα της εταιρείας, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να διαχωρίζει το υποβληθέν ποσό ανά έτος  χωριστά για την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας και χωριστά για την ιστοσελίδα της εταιρείας).
  4. Στη συνέχεια η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epidotisi@edoeap.gr

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Ρητώς αναφέρουμε ότι προθεσμίες παράτασης για συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν θα δοθούν.

Συνημμένα έγγραφα για συμπλήρωση:

  1. Αίτηση για τη χρηματοδότηση 
  2. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την ακρίβεια των δικαιολογητικών 
  3. Πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 2α και 2β – υπογεγραμμένοι από το νόμιμο εκπρόσωπο
  4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 2γ έως 2θ 
  5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την δήλωση του λογαριασμού (IBAN) της Τράπεζας 
  6. Τονίζεται και η αποστολή των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ

Παρακαλούμε όπως όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, είτε ηλεκτρονικά (gov.gr) είτε από ΚΕΠ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371, 2107264378, 2107264369,  2107264473, 2107264370, 2107264340.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ